Privacy Statement

De Wetterhoun Vereniging Nederland, gevestigd te Wassenaar is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Secretaris DWVN
Zuiderzeestraatweg 590A
8091 CW Wezep
0648544045
info@dwvn.nl

Marrette Ruitenberg en Petra Seton zijn de Functionarissen Gegevensbescherming van De Wetterhoun Vereniging Nederland.  Zij zijn te bereiken via info@dwvn.nl en penningmeester@dwvn.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Wetterhoun Vereniging Nederland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
(eventueel)
– machtigingen t.b.v. contributie
– naam en stamboom en gegevens hond(en)
– foto’s van u en/of uw hond(en) tijdens de deelname aan door de vereniging georganiseerde evenementen en activiteiten ter publicatie op onze website / Facebook pagina

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dwvn.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Wetterhoun Vereniging Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om de nieuwsbrief te verstrekken, contributie te verwerken en voor de fokkerij.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van de De Wetterhoun Vereniging Nederland worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De De Wetterhoun Vereniging Nederland gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Geautomatiseerde besluitvorming
De Wetterhoun Vereniging Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Wetterhoun Vereniging Nederland) tussen zit. De Wetterhoun Vereniging Nederland gebruikt geen geautomatiseerde computerprogramma’s of -systemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Wetterhoun Vereniging Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen betreffende uw personalia tot drie maanden na het beëindigen van uw lidmaatschap.

Het betreft hier uw naam, achternaam, adres, telefoonnummer en email adres.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Wetterhoun Vereniging Nederland verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Onze website gebruikt cookies. Dat zijn kleine databestanden die het gebruik van de website vereenvoudigen op basis van het herkennen van uw IP adres. In deze cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen en zijn dus veilig met betrekking tot uw privacy.

U kunt via de instellingen van uw eigen browser het gebruik van cookies voorkomen, maar u kunt mogelijk dan niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik maken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Wetterhoun Vereniging Nederland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dwvn.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Wetterhoun Vereniging Nederland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Wetterhoun Vereniging Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de secretaris via info@dwvn.nl .